GREYHOUND RACING ODSHERREDHovedmenuVores hundeVores opdrætSalg og adoptionLinksShop


LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE

§1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER a)
Dette løbsreglement (LR) skal anvendes ved hundevæddeløb arrangeret i Danmark på væddeløbsbaner med totalisatorspil via Dan Toto A/S (DANTOTO-baner), samt baner, hvorvæddeløbene arrangeres af klubber direkte tilsluttet Dansk Væddeløbshundeejer Forbund (DVF-baner). Når reglementet er fælles for DANTOTO- og DVF-baner benævnes banerne GSD-baner.

b)
Greyhoundsport Danmark (GSD), er den organisation, der er kontrolorgan for afvikling afhundevæddeløb og efter hvis reglement, der løbes.

c)
Alle danske væddeløbshundeejere og trænere, der bringer hunde til start på GSD- baner, skal være aktivt medlem af en DVF tilsluttet hundeejerforening med tilknytning til en aktiv bane. Hvis ejer og træner har forskelligt tilhørsforhold, regnes hunden for at starte for ejerens klub.

d)
Enhver væddeløbshundeejer, hundefører, træner, kennelpersonale, funktionær, official eller anden til løbene knyttet person, er pligtig til at kende og underkaste sig dette reglement samt de tillæg og ændringer, som udsendes af GSD.

e)
Baner samt ændringer af disse skal godkendes af GSD.

f)
Alle væddeløbshunde starter under træners ansvar.

g)
Ændringer til dette reglement kan ske efter vedtagelse i GSD`s bestyrelse. Alle ændringer indføjes i dette reglement ved førstkommende lejlighed og udsendes inden ikrafttræden til de tilsluttede medlemmer samt alle trænere.

VÆDDELØBSHUNDEN

§2 REGISTRERING Stk. 1
Stambogsføringen af væddeløbshundene skal foregå igennem enten GSD eller anden af GSD anerkendt stambogsførende organisation.

Stk.2
Følgende dokumenter skal forefindes ved registrering til væddeløb i GSD-regi:

Importerede:
Exportpeedigre / CGRC Stambogsbevis
Vaccinationskort
Reg. attest fra Dansk Hunderegister

Danske:
Reg. Attest fra Dansk Hunderegister
Stambogsbevis (Dansk Kennelklub / GSD / CGRC)
Vaccinationskort
Hvalpe:
Reg. attest fra Dansk Hunderegister
Vaccinationskort
Tro og loveerklæring / registreringsanmeldelse vedr. oprindelse
Ved ejerskifte:
Ejerskifteerklæring
Reg. attest fra Dansk Hunderegister
Ved trænerskifte:
Trænerskifteerklæring

Stk.3
Ingen væddeløbshund, der har været bragt til start på GSD-bane i officielt løb, kan skifte navn.

Stk. 4
En væddeløbshund regnes i løbs- og licenssammenhæng som født den 1. i måneden.

Stk. 5
Opdrætterkvalifikation / opdrætterpræmie
Definition på dansk opdræt:
Opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som på hvalpens fødselstidspunkt var registreret ejer af hvalpens moder. Hvalpens moder skal på fødselstidspunktet være registreret i Danmark og fødslen skal ske i Danmark.

Opdrætterpræmier:
For danskopdrættede hvalpe født fra 2006 og fremover vil der blive udbetalt opdrætterpræmier på 10 % af det af hunden indvundne præmier på baner i Dantoto-regi. Beløbet udbetales til den på fødselstidspunktet registrerede opdrætter. Såfremt opdrætteren er afgået ved døden, overgår rettighederne til dennes arvinger.
Opdrætterpræmierne udbetales en gang årlig i januar måned i det efterfølgende år. Opdrætterrettighederne kan ikke gøres til genstand for overdragelse til tredjemand.

§3 LICENS / STARTKVALIFIKATION a)
Løbslicens
En væddeløbshund, der opfylder nedenstående krav, er berettiget til løbslicens under GSD.
1. Er registreret iflg. §2.
2. Er fyldt 15 måneder. ( Whippet og Basenji - 12 mdr. )
3. Ved licensprøve erklæret løbssikker af GSD`s licensgiver eller dennes stedfortræder.

Licensprøven kan tages til henholdsvis rundbane eller ligeudbane og gælder kun for den banetype, hvorpå den er taget.

Licensprøven består af mindst 2 sololøb, og mindst 3 løb sammen med andre, hvor væddeløbshunden skal vise, at den jager "haren" og ikke viser tegn til at interessere sig for konkurrenterne. Det er således vigtigt at notere sig, at hunden skal kunne overhale og overhales uden at miste interessen for løbet efter den mekaniske hare. Licensløbene skal foretages i nævnte rækkefølge. Af hensyn til hundens seedning i løb skal mindst et af licensløbene sammen med andre foregå på en officiel løbsdag på den pågældende banetype.

Der skal mindst være 4 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb.

Væddeløbshunden skal være fyldt 14 mdr. før licensløb må påbegyndes og der skal være mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb.

Ved licensløb sammen med andre skal der inkl. licenstageren være mindst 4 hunde til start i løbet, hvoraf mindst 2 hunde skal have godkendt GSD licens.

For at licensløb eller testløb kan godkendes på DANTOTO-bane skal tidskravet for den enkelte bane være opfyldt, p.t. 17,00 for FV og 17,50 for Billund.

For importerede væddeløbshunde med medfølgende løbsbog samt stambog og eksportcertifikat i ny ejers navn gælder, at disse skal godkendes til GSD-løb med 2 godkendte testløb. Dvs. et sololøb samt et løb med andre væddeløbshunde i nævnte rækkefølge.

Udenlandsk trænede / ejede væddeløbshunde, samt danske greyhound med licens til een banetype, skal godkendes til anden banetype på samme måde som importerede væddeløbshunde med licens.

Væddeløbshunden kan bevare sin løbslicens, så længe den kan kan klare tidskravet på den enkelte bane henholdsvis har en acceptabel almentilstand.

b)
Licensfornyelse

Almindelig licens gælder for et år ad gangen og fornys ved fremvisning af gyldig vaccinationsattest.

Væddeløbshunde, der ikke har fået fornyet licens, og ikke har fået inddraget samme, kan efter løbsmanagerens (LM) eller dennes stedfortræders skøn bruges i licensløb.

c)
2-måneders testløb

For at en hund er startberettiget i DANTOTO-løb, skal den indenfor de seneste 2 måneder enten have været bragt til start på en DANTOTO-bane i et officielt væddeløb eller have gennemført et såkaldt 2-måneders testløb, hvor den (solo eller med andre) skal have en noteret tid.

Dog gælder der for væddeløbshunde, der aldrig har været bragt til start i DANTOTO-løb og kun har gennemført testløb at tidsgrænsen er 1 måned.

d)
Testløb efter skade

Væddeløbshunde der har været meldt skadet, skal gennemføre et testløb før tilmelding kan finde sted. ( Jf. godkendelseskrav i banereglement. )

e)
Løbetidstestløb

1. Tæver, der går i løbetid, skal holde minimum 3 ugers pause, hvorefter et løbetidstestløb skal gennemføres, før tilmelding på DANTOTO-bane igen finder sted. Dette løb må gerne være et sololøb.

2. Træneren er forpligtiget til at meddele banernes løbssekretariat, når en tæve, der er tilsluttet DANTOTO-bane, går i løbetid. Manglende oplysning om løbetid straffes med bøde på kr.500.

3. Tævehunde i løbetid kan bringes til start, hvis de er programsat før løbetidens indtræden.

f)
Indragelse af licens / relicens

Urent løb og diskvalifikation for fight (se §18)

Væddeløbshunde, der har fået licensen inddraget på grund af fight eller er blevet henvist til testløb på grund af urent løb, må ikke deltage i nogen form for testløb, hvor den er med til at give licens til anden væddeløbshund, før den har erhvervet sig re-licens eller er blevet erklæret løbssikker.

En hund kan ikke uden sin ejers eller træners tilsagn sættes i licensløb for at give diskvalificeret hund relicens.

§ 4 ID-KORT ID-kort og resultater af GSD-løb opbevares af GSD, i enten elektronisk form. eller i form af bøger/lister. For andre racer end greyhounds opbevares disse af Kallerup Væddeløbs Forening (KVF).

§ 5 SYGDOMME OG VACCINATIONER a)
Såfremt en hundeejer konstanterer smitsomme sygdomme i sin besætning af væddeløbshunde (herunder også øvrige hunde i kontakt med registrerede greyhounds), er den pågældende hundeejer pligtig til at meddele dette til GSD`s sekretariat.

Denne tager herefter stilling til eventuelle forholdsregler i forbindelse med den konstaterede sygdom med fornøden veterinær bistand.

Forholdsreglerne vil tage sigte på at undgå eventuel smitteoverførelse til den øvrige væddeløbshundebestand i forbindelse med deltagelse i løb og træning, og vil som regel medføre en karantæneperiode for den pågældende ejers væddeløbshunde.

Evt. karantæneperiode fastsættes af en GSD-udpeget dyrlæge.

Væddeløbshunden skal som minimum være vaccineret imod: Hundesyge, parvo-virus og hepatitis (smitsom leverbetændelse), og fra 1. januar 2007 kennelhoste og leptospirose.

b)
Væddeløbshunde skal være vaccineret indenfor de seneste 2 år og fra 1. januar 2007 hvert år. Va ccinationen skal være foretaget af en autoriseret dyrlæge.

Kopi af vaccinationsattest afleveres i forbindelse med første tilmelding/start efter den ny gyldighedsperiode til den pågældende banes løbssekretariat.

En væddeløbshund må ikke startes før 4 dage efter vaccinationen.

Uvaccinerede hunde må ikke medtages på væddeløbsbanerne.

Væddeløbshunde, hvis vaccinationsdato er overskredet, må ikke tilmeldes løb på GSD-baner. Sker det, vil den pågældende træner blive idømt en bøde på kr. 300.

HUNDEEJER / FØRER

§ 6 OPFØRSEL Væddeløbshundeejer / træner / fører skal optræde på en sådan måde, at væddeløbssporten ikke bringes i miskredit. Utilbørlig opførsel overfor officials og løbsmanager er strengt forbudt, både før, under og efter et løb og straffes med bøde, karantæne eller inddragelse af trænerlicensen.

§ 7 PROTEST a)
Protester skal indgives til løbssekretariatet, inden man forlader banen. Protester imod afgørelser omkring selve løbet vil ikke umiddelbart kunne give anledning til ændringer, men kan medføre, at de implicerede officials vil få en vejledning til sikring af rigtigheden i fremtidige beslutninger.

b)
Appel af idømt straf medfører ikke udsættelse, medmindre GSD`s godkendelse er indhentet.

OFFICIALS M.V.

§ 8 LØBSLEDELSEN Den arrangerende bane er ansvarlig for løbsledelsen.

Løbene sammensættes af en løbsmanager, udpeget af den arrangerende bane, der også udenfor løbsdage er ansvarlig for reglementspørgsmål, der er relevante i forbindelse med licensgivning, løbsdeltagelse og lignende.

På løbsdage er en dommerkomite (DK), ansat af den arrangerende bane, øverste myndighed. Som assistance for dommerkomiteen er normalt ansat, en starter og en harefører.

Officials må ikke deltage i totalisatorspil.

§ 9 DOMMERKOMITEEN a)
Dommerkomiteens (DK) myndighed og udøvelse af den magt, der gives denne ifølge dette LR, begynder ved hundenes programsatte ankomst til baneområdet.

b)
DK kan på et hvilket som helst tidspunkt foranstalte identitetscheck af hundene.

c)
Ved uheld og anden løbsafbrydelse kan DK dekretere omstart, hvis der ikke er løbet 300 meter.

DK kan annullere, eller dekretere omstart i følgende tilfælde.
· Hvis startboksen ikke fungerer tilfredsstillende
· Hvis der er fejl ved den mekaniske hare
· Hvis den mekaniske hare skønnes at have været for tæt på eller for langt fra den førende greyhound.
· Hvis løbet forstyrres i den grad, at dets sportslige værdi kan drages i tvivl.

Omstart kan på DANTOTO-baner kun etableres, såfremt løbet kan afvikles før næste programsatte heste- eller hundevæddeløb.

d)
Hvis en væddeløbshund slipper løs, efter ankomst til paddock, afvises denne og får ikke starttilladelse hvis DK skønner, at det vil være dyreværnsmæssigt uforsvarligt, at lade hunden komme til start, eller løbet må anses for spillemæssigt forringet heraf.

e)
DK afgør suverænt indløbsrækkefølgen og løbets resultat i øvrigt. Som hjælpemiddel anvender DK målfotografi.

f)
Før der kaldes til præsentation, skal DK påse, at væddeløbshunde og førere er samlede, og klar til start i god tid og iført det reglementerede udstyr.

g)
DK skal ligeledes påse, om hundeføreren kan magte væddeløbshunden. DK kan efter eget skøn forlange hundeføreren udskiftet.

h)
I perioden 1. nov. - 31. marts præsenteres væddeløbshundene med varmedækkener, som skal være forsynet med tydelig numre samt i farver som løbsdækkener, Uden for denne periode er det frivilligt, om man vil benytte varmedækkener. Disse må være forsynet med reklamer. Dog må disse højst fylde 1/3 af overfladen.

i)
DK`s ordrer skal efterkommes straks og uden indsigelser.

§ 10 DYRLÆGE a)
GSD / arrangerende bane kan forlange uanmeldt dyrlægekontrol, hvor samtlige væddeløbshunde vedrørende løbsdagen skal efterses før start. Væddeløbshundeejerne er forpligtiget til at oplyse dyrlægen om kendte skader på væddeløbshunden og evt. medicinforbrug.

b)
Dopingkontrol kan foretages af den til banen tilknyttede dyrlæge, på et hvilket tidspunkt og sted, dog kun på kontrollerende myndigheds forlangende.

§ 11 STARTEREN Væddeløbshunden skal, når tegn gives fra DK, indsættes i startboksen i den af starteren bestemte rækkefølge. Starterens anvisninger skal efterkommes uden indsigelser.

§ 12 MÅLFOTO DK's afgørelse omkring indløbsrækkefølgen er altid afgørende, uanset om målfotografiet er brugbart eller ej.

BANEN

§ 13 STARTBOKSEN Væddeløbshundene skal starte fra en af GSD anerkendt startboks og skal for rundbaners vedkommende løbe banen rundt mod uret

§ 14 HAREATTRAPPEN Hareattrappen skal være af passende materiale, synlig størrelse, og understøtte hundens jagtinstinkt.

§ 15 LØB a)
Væddeløbshunde der er tilmeldt løb, må ikke slettes, medmindre det drejer sig om en skade, der kan verificeres af dyrlæge eller dommerkomite. Banen kan kræve dyrlægeerklæring erlagt som understøttelse for trækning.

b)
Anmeldelse af væddeløbshund til løb kan kun foretages af hundens registrerede træner. Hvis en træner tilmelder en hund, der på løbsdagen viser sig ikke at være startberettiget kan pådrage sig ansvar overfor den arrangerende bane.

c)
Unghunde er for greyhounds og afghaneres vedkommende væddeløbshunde mellem 15 - 24 måneder. For whippets og basenji`ers vedkommende er unghunde mellem 12 - 24 måneder. Veteraner er hunde, der er fyldt 5 år. Superveteraner er hunde, der er fyldt 7 år. Når det drejer sig om alder, er det løbsdagen og ikke tilmeldingsdagen, der er afgørende for, om en hund er startberettiget.

d)
Supersprint distancen 100 - 250 meter
Sprinter distancen 251 - 440 meter
Normal distancen 441 - 550 meter
Stayer distancen 551 - 770 meter
Maraton distancen 771 - 1000 meter

En væddeløbshund skal være fyldt 24 mrd. før den må deltage i stayer og maraton løb.

e)
Den arrangerende bane er uden ansvar for urigtige oplysninger i programmet, hvorfor væddeløbshundeejeren / træneren er pligtig til at kontrollere, at deres væddeløbshund er rigtigt opført i programmet. Eventuelle fejl meddeles banesekretariatet.

f)
De deltagende væddeløbshunde skal indfinde sig i paddocken senest en time før første start, og må ikke forlade denne inden sidste løb er afviklet. ( Dispensation herfor kan gives af den arrangerende bane. )

g)
De respektive baners DK eller LM kan henvise væddeløbshunde til testløb i forbindelse med større formudsving. Væddeløbshunde, der kommer i mål over 1 sek. efter nummer næstsidst, kan blive nægtet start, indtil godkendt testløb er gennemført. Ved eventuel skade kan dette kræves verificeret af dyrlæge indenfor 48 timer.

h)
Ingen væddeløbshund må starte mere end 2 gange indenfor 7 dage (herunder dog undtaget omløb). Der skal gå mindst 4 dage mellem løbene (3 dage uden løb) for alle slags officielle starter såvel ligeud som rundbaner (gælder også mellem sidste testløb og et officielt væddeløb).

Ansøgninger om dispensation for hele arrangementer behandles af GSD`s bestyrelse.

LØBSBESKRIVELSE:

1.
Åbne løb er løb, hvor alle kan tilmelde sig indenfor acceptabelt antal. Lodtrækning og seedning til finaler skal foregå offentligt efter semifinalernes afvikling. Tid og sted skal fremgå af indbydelsen. Der skal på DANTOTO-baner være 8 tilmeldte hunde til åbne løb, før disse gennemføres.

2.
Invitationsløb er løb, hvor der inviteres hunde, som opfylder specielle krav. (f.eks. alder, køn, tider osv.) Ved åbne løb og ved invitationsløb med mere end en runde skal der seeds efter formodet styrke. Der seedes også efter inside, midt og outside og der trækkes lod hvis nødvendigt.

3.
Specialløb er løb, hvor løbsmanageren sætter hundene sammen så spillemæssigt rigtigt som muligt, altså med så lille en formodet styrkeforskel mellem hundene i det enkelte løb som muligt.

DISCIPLINÆRMIDLER M. V.

§ 16 GYLDIGHED a)
Straffemyndighed er gældene før, under og efter løbene.

b)
Den, som overtræder dette reglement, eller forskrifter udstedt af officials, kan / skal idømmes en eller flere af de i § 19 nævnte straffe.

§ 17 STRAFAFVIKLING a)
Betalinger til GSD eller anerkendt bane/klub kan indeholdes i vedkommende væddeløbshundetræners væddeløbsregnskab.

b)
Protest eller klage skal indgives efter § 7.

§ 18 REGLER FOR HENVISNING TIL TESTLØB OG DISKVALIFIKATION 1.
DK kan til enhver tid kræve en hund i testløb for urent løb før den på den pågældende banetype igen kan bringes til start. Dette vil typisk ske, hvis hunden viser sig at løbe urutineret ved at

§ bremse op, når den kommer i front,
§ dreje hovedet væk fra løbsretningen under løbet eller
§ umotiveret ændre placering, f. eks. ved zig-zag-løb.

2.
Overdommeren skal diskvalificere en hund, hvis han ikke er i tvivl om, at den har gjort sig skyldig i fight. Fight i denne forbindelse karakteriseres ved at

· hunden med vilje vender hovedet imod en konkurrent og med hovedet forrest angriber og hindrer denne i dens frie løb fremefter.

3.
Det er ikke fight, hvis

· hunden reagerer på angreb fra anden hund eller
· den på grund af urutine gør sig skyldig under pkt. 1.
· hunden har pådraget sig skade under løbet

SANKTIONER

Licensen skal inddrages, når væddeløbshunden diskvalificeres efter pkt. 2. Importeret hund starter med rent generalieblad og en diskvalifikation gælder kun for den pågældende banetype (ligeud-/rundbane).

Hvis en væddeløbshund gør sig skyldig i fight under pkt. 2, skal den diskvalificeres fra væddeløb på den pågældende banetype, og den mister retten til evt. præmier ved det pågældende stævne. En diskvalificeret væddeløbshund kan ikke mere deltage i løb, hvortil den var tilmeldt.

Når licensen er inddraget, skal væddeløbshunden op til relicens-løb. For disse gælder følgende:

a)
Ved 1. gangs diskvalifikation henvises væddeløbshunden til 1 solo testløb samt 1 testløb sammen med andre væddeløbshunde, og kan først starte i løb på den pågældende banetype 14 dage efter diskvalifikationen.

b)
Ved 2. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra løb i en måned. Re-licensen består af 2 sololøb samt 3 løb sammen med andre, dog skal løb sammen med andre hunde finde sted i hurtigt på hinanden følgende intervaller.

c)
Diskvalificeres en væddeløbshund 3 gange udelukkes væddeløbshunden fra løb i 2 måneder, og kan først herefter forny sin licens efter samme regler som efter 2. gangs diskvalifikation.

d)
Ved 4. gangs diskvalifikation udelukkes væddeløbshunden fra al videre løbsdeltagelse indenfor GSD-regi.

e)
Alle testløb / licensløb / re-licensløb skal afvikles i rækkefølgen: Solo - Sammen med andre.

§ 19 STRAFFE a)
En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge startforbud overfor væddeløbshunde, hvis ejere står i gæld til anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet ( se i øvrigt § 17a ).

b)
Udelukkelse fra GSD`s side kan ikke træde i kraft overfor væddeløbshundene før allerede sammensatte løb er afviklet.

c)
Ud over ovennævnte straffe kan der idømmes advarsel, bøde (dog højst kr. 5000,- ), karantæne i tidsbestemt periode, bortvisning fra banen og eventuel udelukkelse. Bøder over 500 kr. samt karantæne over 14 dage skal behandles af GSD.

d)
Enhver form for utilbørlig optræden før, under og efter løbene straffes med bøde, karantæne eller inddragelse af trænerlicens.

e)
GSD kan til enhver tid nedlægges startforbud overfor en træner, hvis dennes væddeløbshunde er af sådan en forfatning / udseende / foderstand, at det skader hundesportens og/eller banens renommè.

§ 20 HUNDENS UDRUSTNING UNDER LØB a)
Væddeløbshunden skal til enhver tid bære godkendt mundkurv.

b)
Væddeløbshunden skal under løb bære et nummerdækken. Dækkenerne skal være nummererede i boksrækkefølge fra 1 til max. 8 set fra venstre i løbsretningen. Løbsdækkenerne skal være uden reklame, nummeret skal være mindst 10 cm. højt og sættes direkte på dækkenet. Brug af "fantomdragter" er tilladt.

c)
Løbsdækkenerne skal have følgende farver:

Nr.1 Rød
Nr.2 Blå
Nr.3 Hvid
Nr.4 Sort
Nr.5 Gul/Orange
Nr.6 Sort og hvid i vandrette striber
Nr.7 Grøn
Nr.8 Sort og gul tvedelt

BRUG AF LÆGEMIDLER

§ 21 REGLER FOR BRUG AF LÆGEMIDLER OG ANDEN BEHANDLING En hund må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk substans, som på nogen måde kan påvirke dens aktuelle præstation under løb.

Enhver behandling med receptpligtig medicin skal meddeles til alle baners løbssekretariater ( dog undtaget ormekur ). Overtrædelse medfører bøde på kr. 2000,00 samt udelukkelse i en md. pr. hund.

Indgreb med lokalbedøvende eller smertestillende hensigt samt andre indgrb eller behandling, som har til hensigt at påvirke en sygdom eller almentilstand, må ikke foretages på et sådan tidspunkt, at hundens aktuelle præsentationsevne kan antages at være påvirket under løb.

Det påhviler træneren og / eller den for hunden ansvarlige person at holde sig orienteret om de behandlinger, hunden modtager, og om de fremsatte karensperioder, der ifølge dyrlæge er gældende for overholdelse af dopingreglement.

Lægemidler og andre midler, som kan give den ovennævnte effekt, må ikke forefindes i stalde, hvor løbshunde opstaldes. Lægemidler, der er ordineret af en dyrlæge til en navngiven hund, må dog opbevares i et aflåst skab i stalden. Nøgler til skabet skal på betryggende vis opbevares af den for hunden ansvarlige person.

Forklarende anvisning:

Det er forbudt at tilføre en hund lægemidler, der ikke er tilladt her i landet. Receptpligtige lægemidler må kun tilføres en løbshund, hvis en dyrlæge i det bestemte tilfælde har ordineret disse til en navngiven hund.

I tilfælde, hvor behandling af en akut syg hund skønnes uopsættelig, og dyrlægens tilstedeværelse ikke kan afventes, kan lægemidler, som ikke er ordineret til den bestemte hund, dog anvendes.

Dyrlæge skal altid kontaktes i forbindelse med sådan behandling. Injektioner skal altid foretages af dyrlæge.

SYGDOMBEHANDLING AF LØBSHUND:

En hund må ikke starte i løb, hvis den:

Inden 4 døgn (96 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået tilført en substans gennem injektion (indsprøjtning), infusion (drop), inhalation eller anden kunstig måde, uanset substansens art.

Indenfor samme tidsrum har været behandlet med midler. f.eks. pulvere, tabletter, mikstur, salver, linimenter, blister m.v. med de i løbsbestemmelsernes (se § 22) nævnte virkninger.

Indenfor 12 døgn (288 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået foretaget ledpunktur eller modtaget behandling i form af indsprøjtning i et led, uanset arten af denne indsprøjtede substans.

Inden 14 døgn (336 timer) før planlagt løbsdeltagelse har modtaget behandling i form af:
· Overordnet cortisone ( ACTH )
· Cortisoner ( glucocorticoider ) - også ledbehandling
· Ikke - cortisonelignende anti - inflammatoriske midler (f.eks. Buta-præparater el. Finadyne)
· Midler indeholdende koffein.
· Er behandlet med løbetidsudsættende præparater

(Dokumentation stemplet og underskrevet af dyrlæge fremvises til LM).

Alle tidsfrister er gældende, hvad enten midlerne anvendes indvortes eller udvortes. Endvidere henvises der til § 23. stk. 3.

Tilladte behandlingsformer:


· Ydre massage med hænderne
· Varmende og kølende omslag.
· Brug af Curacho el.lign. er tilladt, samt anvendelse af desinficerende midler f.eks. indeholdende jod eller kloramin.

FORHOLDSREGLER VED UDTAGELSE AF DOPINGPRØVE:

Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpeget dyrlæge og medhjælper på et dertil udpeget område.

Træner, ejer eller en repræsentant for en af disse skal have lejlighed til at være tilstede og overvære samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er tilstede.

§ 22 DOPING GSD baner forbeholde sig ret til på ethvert tidspunkt ved autoriseret dyrlæge at foretage dopingkontrol af de startende væddeløbshunde.

Ingen træner kan nægte deltagelse i en dopingkontrol. Hvis en træner nægter deltagelse, er han / hun at betragte som skyldig, hvorefter trænerlicensen øjeblikkeligt vil blive inddraget.

Bliver en væddeløbshund testet positiv i brug af forbudte lægemidler, vil det medføre øjeblikkelig udelukkelse samt inddragelse af trænerlicensen i tidsbegrænset periode ( 3 mdr. ) samt bøde på kr. 5.000,- . Ligeledes inddrages de ved stævnet indvundne løbspræmier. I gentagelsestilfælde inddrages trænerlicensen for livstid.

I tilfælde, hvor prøverne udtages på andre tidspunkter end i forbindelse med løb, skal baneledelsens anvisninger, sålænge de ikke medfører udgifter for træner/ejer, følges.

GSD kan foranledige prøve foretaget på en hund, der på umiddelbar uforklarlig vis dør i forbindelse med løbsdeltagelse.

TRÆNERLICENSTILDELING FOR GSD-LØB

§ 23 TRÆNERLICENS Bevilling af trænerlicens finder sted ved ansøgning til GSD og kan søges af alle, der ønsker at træne væddeløbshunde..

En forudsætning for opnåelse af trænerlicens er, at træneren har den daglige kontakt med hunden.

Trænerlicensen kan til enhver tid inddrages af GSD, såfremt betingelserne for tildeling af licensen ændres, eller såfremt licensindehaveren groft overtræder gældende reglementer - eller må anses for at have optrådt til skade for GSD`s anseelse.

IØVRIGT

§ 24 BANEREGLEMENT Den enkelte bane indenfor GSD udarbejder sit individuelle banereglement, som udleveres til samtlige trænere. Dette banereglement supplere GSD`s løbsreglement, ligesom det på visse områder erstatter GSD`s løbsreglement. Banereglement skal godkendes af GSD.

§ 25 FORTOLKNING Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende dette reglement afgøres af GSD`s bestyrelse.


---ooOoo---

Velkommen til Greyhound Racing Odsherred
Tirsdag 18. juniAdoptionsside for pensionerede væddeløbshunde


Salg af aktive væddeløbshundeTV Spot for P1
Høj kvalitet (5 MB)

TV Spot for P1
Lav kvalitet (0,6 MB)

Kontakt os Webmonster: Jesper Søtofte Fotos: Finn Skaaning, Ib Borg m.fl. Opdateret: 11. juni - 2019 Optimeret til 1024 x 768